Самостојна изложба на Бурхан Ахмети

Oтворање на самостојната изложба на Бурхан Ахмети на 8-ми декември 2017 (петок), во Чифте амам, 19:30 часот.

BURHAN 1Делата на Бурхан Ахмети, како графиката така и комбинираната техника на платно, некои меѓународно афирмирани а други нови тукушто појавени на сцената, се однесуваат на реорганизирање на доживувањата на реалноста, на различниот пристап при примената на сликите, а со тоа и на редизајнирање на светот на видливото, смисленото и можноста. Се говори и за убавината на индивидуалното уметничко дело, но уште повеќе за традицијата, луѓето, нивните социјални врски, нивните очекувања и копнежи. Но еден заеднички поглед кон реалноста се чини не е можен.

Како претставник на новата генерација на графичката уметност, секогаш активен во изложбите како од локален така и од меѓународен карактер, делата на Бурхан Ахмети се карактеризираат со изворна афирмација на сложените графички техники (сува игла, акватинта, линорез, литографија, дрворез, бакрорез, монотипии, па сè до дигиталната графичка дисциплина), како и со нагласена интелектуалност во пристапот кон визуелната уметност.

BURHAN 2Во графиката постигнува вештина, не без манир на непосредно нанесување, а цртежот и обоените површини создаваат апстрактно-асоцијативни целини. Во графиките комбинира ефекти на фотографија, остра и мека култура, црно-бели односи и јаки бои, како и одредени белези на „концептуализирање“. Работи и дрворез во боја, постигнуваjќи живост на целината и со комбинација на строги брановидни линии кои формираат полуфигуративни претстави.

Како автор ни открива специфично изразени можности на акватинтата во создавањето разновидни интимистики, надреални и симболични претстави.​

Во најуспешните остварувања се внесени графички сугестии за интимниот простор на сеќавањата, како и за ликовниот израз кој е компониран од разни искуства и форми на модерната уметност. Авторот работи според некои основни формални и композициски правила, како и според логиката на имагинацијата, која дозволува „слободни“ комбинации на сликовна претстава на зданија, фрагменти од зданија, фигури итн. Со овие мотиви се појавува и експресивен графизам на апстрактни линии. На тој начин, се сугерира атмосфера на лирски доживеана минатост и сегашност. Бурхан Ахмети го „наслушнува“ материјалот и едновремено ја испробува енергијата на гестот и цртежот, кој, пак, има мошне стилизирани сликовни претстави со сложени тонски решенија.

Бурхан Ахмети во своите дела акрил на платно се свртува кон крајно чистиот, редуциран ликовен знак заснован врз примарни ликовни елементи. Се јавува наклонетост кон анализа, создавање своевидна поетика на збиеност и минимализам. На прв поглед, станува јасно дека се работи за остварувања кои се резултат на еден уметнички сензибилитет формиран во (урбана) средина и кои имаат сопствена историја и традиција.

Со логично синтетизирање на избраниот мотив во една нова конотација на трансформирање, Ахмети многу вешто и прецизно, со богато орнаментирање, ги транспонира елементите во асоцијативни, знаковни и симболични форми, продирајќи во пластичната основа на формата и материјата во композицијата. Исто така, овие концепциски пречистени дела ни ја откриваат и својата друга страна – дизајнирани форми со декоративни хроматски ефекти и посебен осет за просторно распоредување.
Меѓу симболиката и асоцијацијата, дамнешното и сегашното, патината на старото и предизвикот на новото, ликовните елементи од знаци, симболи, зданија го определуваат и трансформираат просторот како нови облици во употребата на старите со нови.

Искрениот творечки порив бара начин и пат да се реализира во конкретно дело, без оглед колку тоа ни изгледа незначително. Доколку во сликарскиот чин се внесе искрена посветеност, во него се проткајува своевидно религиозно доживување.

Изложбата ќе биде отворена до 17-ти декември.

no comments

Read more...

Цртежи и графики од Љубомир Ивановиќ во Мала станица

ljuba ivanovic poster

Изложба на цртежи и графики од Љубомир Ивановиќ, ќе биде отворена овој петок во 12 часот, во изложбениот простор на Националната галерија на Македонија, мултимедијалниот центар Мала станица.

Љубомир Ивановиќ (1882 – 1945 г.)

За животот
Како прв сликар што ја запоставил, а потоа и наполно ја напуштил работата со бојата и целиот се предал на цртањето со молив и режење на црно-бели гравури, Љубомир Ивановиќ е основоположник на современата српска школа на уметничкиот цртеж и на современата графика.

Благодарение на него, цртежот во српската уметност се развива од помошна дисциплина во самостојна. Уметничкото образование го започнал во текот на последната година на работењето во школата на Кирил Култик (1899 г.), а го продолжил кај Ристо и Бета Вукановиќ. Понатаму, се дошколувал во Минхен, во приватната школа на Антоан Ажбе, (1905-09 г.). Многу рано, во 1903 г., објавил цртежи во списанието „Нова Искра“ и во „Политика“.
По враќањето во Белград, добива место на наставник по „вечерен акт“, во Уметничко-занаетчиската школа, а од основањето на Академијата за ликовни уметности (1939 г.), ја продолжува педагошката работа како редовен професор на отсекот Графика. Неговиот опус започнува со сликање масло на платно што, за жал, денес ретко се наоѓа, повеќето дела се пропаднати во Првата светска војна.
За првпат изложува како ученик во 1904 г., на Првата југословенска уметничка изложба. Еден е од основачите на Здружението на ликовните уметници во Белград (1919 г.) и член на Уметничкото здружение „Лада“.
Од 1922г., бил избран за дописен член на Српската академија на науките и уметностите, а во 1933г. е одликуван со Орденот на легијата на честа на Република Франција.

ljuba ivanovic 1За творештвото
Во почетокот напоредно работел масло и цртежи, ја сликал човековата фигура, особено ентериерот, што подоцна сосема го запоставува во насока на цртањето предели. Цртал остатоци од стари градби, пропаднати од забот на времето, трошни куќарки, воденици, напуштени палати, зданија на властодршци. За овој уметник е карактеристично дека цртежот е финален и целовит одраз на неговата визија за светот така што со своите исклучителни цртежи цврсто го дефинирал местото во историјата на српската уметност.

Љуба Ивановиќ е уметник чии дела ги надминуваат рамките на дотогаш прифатените конвенционални сфаќања на дисциплината цртеж и на графиката. Во своите графики ја достигнал можноста во основата на постапката да бидат остварени врвни квалитети.
Една од карактеристиките на неговиот цртеж е нагласеното третирање на светлината, сонцето и одблесоците, понатаму интересот за ефектот на сенките и полусенките, ритмичката поделба на светло-темното, како и доловување на фактурата и материјата.

Високата вредност и виртуозност на неговото творештво се поради исклучителната индивидуалност и, впрочем, не припаѓа на ниеден одреден стил иако е најблиску до импресионизмот, за кого е врзан преку сенката на лисјата што треперат и џбуновите и преку некои движења на фигуралните композиции со теми од секојденевниот живот.
За него тоа бил патот на графиката. За да ја долови сликарската вредност, и со скалилата на бели и црни тонови го остварува впечатокот на полихромијата.

За изложбата
Цртежите и графиките од Љубомир Ивановиќ (1882 – 1945 г.) се дел од збирката на Националната галерија на Македонија и се подарок од уметникот. Делата за првпат се изложуваат пред јавноста, а вкупната бројка е шеесетина дела. Со изложбата, низ избор од неговите цртежи и графики, се претставува исклучителниот опус на овој значаен српски уметник, хроничар на природата и на старите градби (архитектура), патник и пасиониран собирач на предмети од народното творештво, долгогодишен професор.
Збирката содржи дела од дваесеттите и триесеттите години на дваесеттиот век, кога тој, впрочем, и престојувал во Македонија истражувајќи го нашето поднебје, со претставување нa старите градски јадра до делови од разурнати мостови. Да наведеме само за пример, тоа се пејзажи на делови од Дебар, Кичево, Битола … Куршумли-ан во Скопје, старите цркви во Варош, Прилеп и Галичник, џамии… Секој потег му е добро осмислен, како последица на општиот впечаток.

Оваа збирка, составен дел од колекцијата на движното културно наследство во сопственост на Националната галерија на Македонија ќе биде прикажана на публиката во објектот Мала станица на 1-ви декември 2017 (петок). Кураторот на изложбата Маја Крстевска, виш кустос, информира дека изложбата ќе се отвори во 12 часот и истата ќе биде поставена до 13-ти декември 2017 година.

no comments

Read more...

Самостојна изложба на Џезаир Реџепи

poster nov

Ве информираме дека во Националната галерија на Македонија, објект Чифте амам, на 17 ноември 2017 година (петок) во 20 часот ќе се отвори самостојна изложба на Џезаир Реџепи.

Џезаир Реџепи, роден во с. Тануше, Горна Река во 1983 година, акaдемската наобразба ја добил на Факултетот за ликовни уметности во Тетово, a по завршувањето на Факултетот за ликовни уметности, својата работа ја посветил во Конзерваторскиот центар во Гостивар, но паралелно со конзерваторската активност забележително е и негово авторско творештво.

Во потрагата за наоѓање на сопствен визуелен израз, Џезаир Реџепи во скулптурата се движи во областа на апстрактно-геометризираната скулптурална форма и спојот како на формите, така и на материјалите. Тој негува пластични структури со извесни семантички и асоцијативни белези. Најчести материјали што ги употребува во делата се полиестер, метал, дрво… како и комбинирање на материјалите и евидентно е присуството на неколку фази и преокупации во текот на неговото творештво.

Реџепи низ своето творештво создава дела со спиритуална атмосфера, тоа се дела кои не ги преуредуваат секојдневните предмети и објекти, но наместо тоа го менуваат секојдневниот живот како продуктивна уметничка сила, ги допираат сите области од животот во контекст на тотално уметничко дело.

Во скулптурите на Реџепи обликот е претежно слободна живо моделирана и апстрактно-геометризирана форма обработена во манир на брут-артот од која се наѕира асоцијативно-антропоморфна содржина. Динамиката и ритамот на формите се постигнати со поврзување на слободните и геомертизираните форми во обликувањето на делото.

Судирот на експресивните и геометризираните облици и патинираните површини се флуидираат во еден вид естетски објетки на слободна пластична форма. Грижата за ликовно-естетско прочистување зборува за намерата да се пронајде адекватна форма за поцелосно изразување на идејата во развивање најразновидни пластични решенија кои претставуваат просторни арабески со истакнато чувство за монументалност иако станува збор за пластика во мали димензии.

Скулптурите се стилизирани и ослободени од детали, при што во зависност од конструкцијата во обликувањето на делото, се открива основната пластична структура. Во некои од скулптурите присутни се извесни шуплини (перфорации) кои во скулптуралната маса контрапунктираат и создаваат надворешни светлосни сензации во постигнувањето на волуминозност и се важен елемент во целосниот визуелен ефект.

Скулптурите со апстрактно-асоцијативна форма кај Реџепи не се реакција на традиционализмот во скулптурата, туку потреба да ги открива елементарните односи на чистите пластични феномени.
Вертикалата на животот во делата на Џезаир Реџепи е пренесена во просторот преку скулптурата. Неговото творештво го открива како длабоко промислен автор чија духовна контемплација е материјализирана во скулптурална форма.

no comments

Read more...

Изложба на Мухамедали Алили „Скриени шепоти“

muhamedali 1Во Националната галерија на Македонија, објект Чифте амам, на 6 ноември 2017 година (понеделник), во 20 часот ќе се отвори изложба на Мухамедали Алили со наслов Скриени шепоти.

Мухамедали Алили роден 1972 година во Куманово. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности, Скопје, 2000г., отсек графика, во класата на проф.Димитар Малиданов,. Во 2013 година започнал постдипломски студии во Универзитетот ФОН отсек графички дизајн. Се занимава со сликарство, графика, дизајн и фотографија. Учествувал на многу колективни изложби во Македонија и во многу други земји. Живее и работи во Куманово.

Уште од почетокот на својата кариера, Дали Алили примети дека нема ни желба ниту пак време за да ја изрази неговата грижа и гневот што секој ден му се собира насекаде каде ќе се сврти, преку митолошки, историски, религиски или пак национални фигури. Тој не планира да ги идеализира или разубавува феномените, но преку едноставноста и умештвото на еден вистински уметник сака да го претстави тоа што го мисли. Како истакнат маестро на графиката и ликовната уметност, со сликарството се зближи со истата чувствителност и посветеност. Алили е добар познавач на природата и формите и никогаш не се измори од нив, ги остави во минатото, таму каде што ги најде. Од почеток се нафати за уметничките елементи, „откри“ дека светот не е црно-бел, дека има милион бои и нианси, исто како личностите на човештвото.

Сликите на Дали зборуваат, тие извикуваат крикови од внатре: Неговите слики имаат разновидност, движење и извикуваат: немате потреба од толпи луѓе, барајте си ја индивидуалната слобода и не бркајте туѓи работи. Алили никогаш не нé исцрпи со претставување на сето тоа што го гледаме, го допираме. Тој созадава свој свет, една своја грижа која ја вади од внатрешноста, осветлувајќи ја со соодветното светло, насочувајќи ја по правиот пат оставајќи секој да ја доживее на свој начин. Освен колоритот кој го нагласува со својот вкус, делата на Дали имаат и временска димензија, која ниту една емоционална состојба не може да ја премине без да ја доживее.

Духовното богатство и смислот на позитивен хумор исто така се присутни, така тие што можат да го препознаат веднаш се фатени на стапица. Истовремено присутни се и сериозноста и вистинитоста, соодносот на боите, тоновите и полутоновите кои ги збогатуаваат таблоата со емоции и содржина. Иако изгледаат апстрактни, неговите слики пренесуваат конкретни пораки. Приказните отсликани на таблоата на Дали почнуваат со стандардниот пролог: „Било еднаш одамна“, но ги кршат табуата раскажувајќи ни за еден поразличен свет кој почнува со „Од сега понатаму…“

no comments

Read more...

Ретроспективна изложба „Петар Мазев, 90 години од раѓање“ во Даут пашин амам

Почитувани, Задоволството е да се прикаже труд вложен во изминатите 300 дена од оваа календарска година, 7200 часа потрошени во креативни истражувања трајно втиснати на 240 страници јубилејно идание со наслов „Петар Мазев, 90 години од раѓање“ на издавачот Национална галерија на Македонија.

Pokana2

По овој повод Националната галерија на Македонија, Министерство за култура на Република Македонија и Фондацијата „Илија Камчев“ имаат чест и особено задоволство да Ве поканат на отворање на ретроспективната изложба „Петар Мазев, 90 години од раѓање“.

Петар Мазев е еден од најистакнатите претставници на македонското современо сликарство. Неговиот опус опфаќа широк распон на ликовен израз кој се движи од фигурација, преку енформел до карактеристичен ликовен ракопис кој ги обединува овие две ликовни експресии. Со оглед на неговото големо значење и силниот и препознатлив белег кој беше инспирација за многу нови генерации ликовни автори, а земјаќи во предвид дека и веќе подолг временски период не е присутен на македонската ликовна сцена, и покрај парцијалните претставувања на дел од неговото творештво во перидот од неговата смрт до денес, проектот како јубилејно одбележување на 90 години од неговото раѓање всушност ќе вклучи еден своевиден пресек на неговото творештво, како потестување на неговото исклучително значење за современата македонска ликовна уметност.

На изложбата која подразбира 90 години јубилеј од раѓањето на академскиот сликар Петар Мазев, ќе бидат поставени дела од повеќе фази од неговото творештво. Станува збор за уметник кој е несомнено на врвот на македонското современо сликарство. Се работи за автор со индивидуалност на која не и требаат апологетски терминолошки одредници, за индивидуалност што најдобро се брани без посредници, со самото живеење на уметничкиот израз врз платното. Мазев е речиси единствен преставник на својата сликарска генерација чие творештво течеше по оригинална и единствена насока на развојниот дијаграм. Визијата на Мазев тргнува од реалноста само затоа низ разработувањето да ја поништи како таква во самото дело: конкретниот свет му служи само како повод за бегање во сопствената реалност. Затоа неговиот опус се уште е отворен и привлечен за ново разоткривање.

Мазев почнува со фигуративни композиции (во педесеттите), речиси една деценија подоцна го прифаќа енформелскиот израз, за по неколку години да дојде на идеја да ги стави паралелно на една иста слика овие два ракописи. Всушност неговиот експресионизам минал низ неколку фази во творештвото на Петар Мазев (во кои особено е значајна “белата фаза„), за да под влијание на апстрактниот експресионизам на Вилием де Куниг и групата Кобра создаде апстрактно-фигуративен експресионизам со гестуална акција и силен колорит. Така неговото сликарство станува егземплер на можното заедничко опстојување на овие две ликовни експресии долго време антагонистички поставувани и толкувани. Во периодот пред и во осумдесеттите години на сликите на Мазев им ставаме посмодернистичка етикета, но при тоа се прашуваме дали Мазев уште од 1967/68 година (кога почнува да работи во овој дух) не ја најавува Посмодерната во Македонија? За него се валидни ,,дивјаштвото на чуствата‘‘ како лична вредност и фаустовската индивидуална волја и моќ, наспроти вербата во младоста на уметноста што не венее. Имено, желбата човекот да биде надмоќен, да биде херој, е најизразена кај големите уметници, и оттука резултира во големи дела. Мазев е несомено еден од тие големи уметници.

КРАТКА БИОГРАФИЈА

Роден 1927 година во Кавадарци. Завршил Ликовна академија во Белград во 1953 година кај Проф. Зоран Петровиќ. Бил професор на Факултетот за архитектура во Скопје, Република Македонија. Значајно е да се напомене дека бил главен иницијатор за формирање на Факултет за ликовни уметности во Скопје. Петар Мазев е еден од најзначајните автори на македонската современа ликовна уметност. Имал бројни самостојни преставувања како во Македонија, така и во странство: Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, САД и др. Исто така земал учество и на бројни групни изложби како во нашите простори така и надвор од нашата држава како: САД, Кина, Индија, Германија, Италија, Швајцарија и др. Добитник е на бројни награди и признанија: 11 Октомври на Република Македонија во 1961 г., 1979 г добива 1-ва награда на Југословенскиот конкурс за ликовно обликување на ентериерот на Спомен-костурница на загинатите борци од НОБ во Велес и велешко и истиот го изведува во мозаик, 1981 г. добитник е на наградта „Моша Пијаде“ на Ликовниот салон во Цетиње и др.

************************************************************

Даут пашин амам
Четврток, 2 ноември 2017 година
20:00 часот

Национална галерија на Македонија

no comments

Read more...

Промоцијата на монографија на Евгенија Демниевска

Почитувани, Имаме чест и задоволство да Ве поканиме на промоцијата на монографијата на Евгенија Демниевска, која е отпечатена по повод реализацијата на нејзината ретроспективна изложба во Чифте амам, насловена „Метаморфози на линијата“.

naslovna4mala

Промоцијата ќе се реализира на 27 октомври, петок, во 19.00 часот во објектот на Националната галерија на Македонија – Чифте амам. На овој настан, покрај промоција на новото издание на Националната галерија на Македонија од страна на соработници и пријатели на Евгенија Демниевска кои ќе говорат за нивното искуство од работата со авторката, ќе имаме и ретка можност да слушнеме презентација на авторката за „Интерактивната пракса“ во нејзиното творештво.

Учеството и интерактивноста на публиката за Демниевска од секогаш биле центар на интерес, најнапред преку рекомпонирањето на нејзините геометриски организирани слики, од страна на публиката, осмислени како сложувалки, во нејзините дела од 80те, а потоа во 90те започнува уште поинтензивно да се интересира за тоа како може публиката директно да учествува во креирањето на едно уметничко дело. Се интересира и за новите можности најнапред на телефонот и телефаксот, а потоа и на интернетот, со чија помош без ограничувања во просторот и во времето разни интелектуалци и креативци од целиот свет, на покана на авторката, може да колаборираат во мрежното создавање на уметничкото дело.

Ве очекуваме.

no comments

Read more...

“Фрагилност” – Изложба на графика на Шќипе Мехмети

Ве информираме дека во рамки на својата годишна програма Националната галерија на Македонија ја презентира изложбата на младата графичарка Шќипе Мехмети, која ќе се одрќи на 24.10.2017 година, вторник, во мултимедијалниот центар Мала станица, во 20.00 часот.

shkipe mehmeti poster

На изложбата ќе бидат презентирани околу 30 графички листа кои Мехмети ги има изработено во последните неколку години, а се однесува на темата на жената нејзината фрагилност, а и моќ од друга страна. Изложбата е насловена „Фрагилност“ и вклучува графики во разновидни графички техники од сува игла, комбинирана техника итн.

Куратор на проектот е Ана Франговска и истиот ќе биде поставен во Мала станица до 2 ноември 2017 година.

 

no comments

Read more...

Изложба на Евгенија Демниевска во Чифте Амам

покана демниевска1

Ретроспективна изложба на македонската уметница Евгенија Демниевска насловена „Метаморфози на линијата“ ќе се отвори на 5 октомври во 19 часот во Националната галерија на Македонија, објект Чифте Амам. Изложбата ќе трае до 29 октомври.

Демниевска рече дека ќе бидат изложени меѓу 50 и 60 уметнички дела кои го прикажуваат нејзиниот пат од почеток, од студентските денови, до тоа што го прави сега.

- На оваа изложба се избрани делата кои прикажуваат како се развивала идејата од почеток досега. Уметноста зборува за светот, каде се појавува идентитетот на светот. Тука има различни дела. Има еден дел каде се занимавам со слики во кои го прикажувам просторот, каде се наоѓа тоа што го гледаме, во кој простор, каде се појавува идентитетот на нештата, рече Демниевска.

Посочи дека изложбата е насловена „Метаморфози на линијата“, но, како што појасни, не се мисли само на линијата која е насликана, се мисли и на телефакс проекти, интернет проекти кои ги реализирала со многу учесници, уметници и публика која учествува во тие проекти на настани во исто време по повеќе градови.

- Тоа е друг вид творештво. Постојано правам многу експерименти со материјали. Сликав и на свила, пластика…Ќе има мало изненадување за посетителите на изложбата кое се вика „Мултиверзум на Евгенија и пријателите“, додаде Демниевска.

Ана Франговска, куратор на проектот „Метаморфози на линијата“, рече дека Демниевска создава слики, цртежи, графики, инсталации, видео арт, звучни инсталации итн.

- Ретко имаме можност да ја видиме Евгенија Демниевска во Македонија, иако нејзиното потекло е од тука и врши голем импакт врз нејзиниот ликовен израз. Мојата покана за да се направи една нејзина мини ретроспектива ја прифати, додаде Франговска.

Евгенија Демниевска е родена во 1946 година. Има дипломирано на Академијата во Белград каде ја завршува магистерската. Оттаму оди на постдипломски студии во Јапонија, каде живее четири пет години. Се стекнува со диплома магистер по уметност и се запознава со источната филозофија, со сите предизвици на јинг и јанг, на каратето како боречка вештина.

Таа веќе 30 години живее во Франција.

no comments

Read more...

Самостојна изложба на Евгениј Пантев во Мала станица

Националната галерија на Македонија на 3-ти октомври (вторник) ќе ја претстави самостојната изложба на графичарот Евгениј Пантев во објектот Мала станица. Отворањето на изложбата е со почеток во 20 часот.

pantev

Своето богато ликовно творештво несебично го има споделено со широката публика и љубителите на уметноста преку голем број самостојни изложби во земјава, над 100 национални и меѓународни групни графички изложби, биенални и триенални во Македонија, Бугарија , Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Романија, Грција,Турција, Шпанија, Португалија, Франција, Англија, Белгија,Холандија, Италија, Полска,Литванија, Англија, Египет, ОАЕ , Канада ,Јапонија, Кина ,Русија ,САД и др.

Евгениј Пантев реализира дела што го ослободуваат неговиот поетски потенцијал создавајќи притоа една геометриска макроскопска визија. Разните форми на хартијата прават алузија на леден таен ритуал. Творештво што не бара препознавање, а во исто време раскажува, но и сугерира. Делата на Пантев се со бистар, јасен говор и прецизен потег. Станува збор за афинитет кон одредени облици во просторот кои прават хармонична усогласеност. Авторот со строги канони и ставови, верен на традиционалните графички техники, особено сува игла, е во постојано испитување и истражување во обликувањето на просторот и материјалот, при што настануваат дела со разновидност и разномерност. Оттука и овие облик-знак, знак-симбол или симбол-облик, поставени во имагинарни и симболични простори во неговата душа, на неговата духовна иконографија. Чувството е големо штом делата на вредната рака, смелоста и мечтата ги опфатиш со поглед.“

no comments

Read more...

„Урбани документи: пејзаж – слика – предел“ во Мала станица

Urbani dokumenti pokana

Годинава, повеќе од триесет европски земји ќе се приклучат на одбележувањето на „Европските денови на културното наследство“ во знакот на заедничката тема „Природата и културното наследство“.

Во рамките на оваа општа тема планирано е активностите во Република Македонија да се фокусираат на темата „Водата – дар од природата“.Настаните по повод манифестацијата ќе се одвиваат во периодот од 15 до 22 септември.

Националната галерија на Македонија ќе реализира настан во рамките на оваа европска иницијатива и ќе земе учество на манифестацијата со тематска изложба „Урбани документи: пејсаж-град-предел“, во просторот на Мала станица, отворање на 20-ти септември (среда), од 12часот. На отворањето ќе се обрати директорот на НГМ, д-р Дита Старова Ќерими.

Селектираниот избор на дела на тема урбан предел од богатата колекција на Националната галерија на Македонија е сочинет од слики на познати и афирмирани  автори, меѓу кои Михајло Шојлев, Димитар Аврамовски Пандилов, Лазар Личеноски, Борко Лазески, Предраг Милосављевиќ Пеџа, Милан Коњовиќ, Мича Поповиќ и други. Голем дел од истите ќе бидат презентирани за прв пат пред јавноста на оваа изложба. Сите тие имаат посебен карактеристичен урбан лик, интересни за ликовната публика како од аспект на ликовни дела така и од аспект на историски и документарен карактер како сведоци на едно минато време. Некои дела се со веќе препознатливи мотиви, на пример некој детал од Скопје, но и дела инспирирани од Тетово, Кратово, Париз, Венеција, Загреб, Белград, Задар итн

​​Изложбата вклучува и едукативни елементи преку едукативни работилници кои би овозможиле не само запознавање со овој дел од ликовното творештво, туку воедно би стимулирале и интерес кај ликовната публика, посебно кај помладата.   ​

Проектот е планиран според приоритетите кои стимулираат организација и презентација на истражувачки проекти и изложби кои прават пресек на одредени појави и тенденции и имаат историски, проблемски, тематски, стилски или тековни толкувања на модерната и на современата светска и македонска ликовна уметност, архитектура и дизајн. Ќе бидат презентирани околу  60тина ликовни дела, од македонската и меѓународната збирка.

 Одбележувањето на “Европските денови на културното наследство“ започна во септември 1991 година, на иницијатива на Советот на Европа и поддршка на Европската унија. На почетокот, активности поврзани со оваа манифестација биле реализирани само во неколку земји, но веќе една деценија на истата земаат учество сите европски држави. Република Македонија се приклучи кон ова одбележување во 1996 година. Целта на манифестацијата е подигнување на свеста кај пошироката јавност за заедничкото европско наследство.
Како продолжение на оставрување на поставените цели, Националната галерија на Македонија, институција од национален интерес која долги години во континуитет го подржува образовниот процес, упатува покана до сите училишта  и ученици и за истите најавува дека во текот на манифестацијата од 20-ти до 22-ри септември ќе овозможи бесплатен влез.

И уште едно потсетување за веќе поставените изложби во објектот Чифте амам кои може да се посетат во рамките на “Европските денови на културното наследство“. Тоа се: „Од традицијата“, изложба на Решат Амети и изложба на уметнички фотографии на Мимоза Велиу.

no comments

Read more...