Aleksic Nikola (1808-1878),Devojce so cvet, 1856, maslo na platno, 83x57