Aleksic Stevan (1876-1923), Segedinski krcmar, 1917, maslo na platno, 82x65,5