Latkovic Zlatko, Portret (zlatokosa), 1963, maslo na platno, 54,5x42,5