Главна изложба на ДОПИРОТ, дел од проектот НИЕ СМЕ ТУКА: ИДНИ ЕКОЛОГИИ во Мала станица

Share Button

Со особено задоволство ја најавуваме главната изложба на ДОПИРОТ, дел од проектот НИЕ СМЕ ТУКА: ИДНИ ЕКОЛОГИИ, мултимедијален проект на кураторот Ана Франговска, во соработка со Националната галерија на Република Северна Македонија, во партнерство со Британскиот совет и „Лукс“, која ќе се отвори на 15 септември, во Мултимедијалниот центар „Мала станица“, во 20.00 часот и ќе биде поставена до 15 октомври 2021. Изложбата ќе ја отворат дамите, Н.Е. Рејчел Галовеј, амбасадорка на Обединетото кралство Велика Британија во РСМакедонија, министерката за култура, д-р Ирена Стефоска, директорката на Британскиот совет, Елеонора Запрова и директорката на Националната галерија, д-р Дита Старова Ќерими.

Me kënaqësi të veçant ju njoftojmë për ekspozitën kryesore të THE TOUCH, pjesë e projektit NE JEMI KËTU: EKOLOGJITË E ARDHSHME, projekt multimedial i kuratores Ana Frangovska, në bashkëpunim me Galerinë Nacionale të Republikës së Maqedonisë Veriore, në partneritet me Këshillin Britanik dhe “Lux”, e cila do të hapet më 15 shtator, në Qendrën Multimedia “Mala stanical”, në orën 20.00 dhe do të jetë e hapur deri më 15 tetor 2021. Ekspozita do të hapet nga zonjat, Eks. E saj. Rachel Galloway, Ambasadore e Mbretërisë së Bashkuar në RMV, Ministrja e Kulturës Dr. Irena Stefoska, Drejtoresha e Këshillit Britanik Eleonora Zaprova dhe Drejtoresha e Galerisë Kombëtare Dr. Dita Starova Qerimi.

We are very pleased to announce the central exhibition of The Touch, a multimedia project by the curator Ana Frangovska, in collaboration with the National Gallery of the Republic of North Macedonia, in partnership with the British Council and LUX. The Touch will be launched on 15 September 2021, in the Multimedia Centre Mala Stanica, at 20.00 hrs and will be open for the audience until 15 October 2021. The exhibition will be inaugurated by the ladies, H.E. Rachel Galloway, Ambassador of the United Kingdom to the RSM, Minister of Culture Dr. Irena Stefoska, Director of the British Council Eleonora Zaprova and Director of the National Gallery Dr. Dita Starova Qerimi.

——

„Допирот“ е дел од проектот НИЕ СМЕ ТУКА: ИДНИ ЕКОЛОГИИ и е петта презентација на програмата Идни Екологии во Западен Балкан. „Допирот“ се однесува на „смртоносниот“ допир на човекот кој остава зад себе, свесно или несвесно, голема штета на целата планета, нејзините живи видови и нивните живеалишта.

Програмата на НИЕ СМЕ ТУКА: ИДНИ ЕКОЛОГИИ, на Западен Балкан започна на почетокот на 2020 година, кога беа селектирани шест куратори од регионот да развијат свои концепти за изложби во нивните земји. Одбраните куратори беа Ана Франговска од Северна Македонија, Елијан Стефа од Албанија, Армина Пилав од Босна и Херцеговина, Енгел Бериша од Косово, Наталија Вујошевиќ од Црна Гора и Наталија Пауниќ од Србија. Загадувањето, урбаниот развој, приватизацијата и експлоатацијата на јавните простори се вознемирувачка реалност и на Западен Балкан. Од почетокот на проектот, екологијата се појави како тема што го обединува регионот.

Програмата НИЕ СМЕ ТУКА: ИДНИ ЕКОЛОГИИ се состои од компилацијата од четири дела со подвижни слики од колекцијата на „Лукс“: Уриел Орлоу, „Muthi“, 2016; Луис Хендерсон, „All That is Solid“, 2014; Шарлот Проџер, „LHB“, 2017; Бен Риверс, „Urth“, 2016 и ќе бидe претставенa во рамки на македонскиот проект „Допирот“ заедно со делото на Бедвир Вилијамс „Ѕвезден гласник“, 2013, дел од колекцијата на Британскиот совет.

„Допирот“ вклучува и тројца македонски уметници и проекти кои се занимаваат со прашања од областите екологија, миграција, идентитет, маргинализација, правење убавина од грдото итн., и тоа: Кристина Пулејкова со проектот со подвижни слики и видео во виртуелна реалност „Место на спојување“, Велимир Жерновски со мултимедијалната инсталацијата „Зад црнилото“ и Елпида Хаџи-Василева со комплексната просторна инсталација „Silentio Pathologia“.

Изложбата ќе биде придружена со голем број активности со помош на кои ќе се продлабочи дебатата околу мошне актуелното и горливо прашање за заштита на животната средина и развивање на свеста со помош на уметноста како медиум, и тоа: отворени онлајн разговори со уметниците и кураторите, панел-дискусии, работилници за млади и возрасни поврзани со екологија и уметност на подвижни слики, работилница за инклузија на лица со посебни потреби, конференции, презентации на интердисциплинарна соработки помеѓу дивергентни факултети, кураторски водства низ поставката итн. Детална приружна програма ќе биде објавена на нашата веб страна и на социјалните медиуми, а за сите отворени настани ќе биде објавен и линк за регистрација.

Проектот е овозможен благодарение на Британскиот совет и „Лукс“, а е потпомогнат и од Министерството за култура на Република Северна Македонија.

За дополнителни информации Ве молиме да ја контактирате Ана Франговска, куратор на проектот, 070574930 или anafrangovska@gmail.com.

ИДНИ ЕКОЛОГИИ е една од петте уметничко-филмски програми на проектот НИЕ СМЕ ТУКА: програма за уметнички подвижни слики развиена од Британскиот совет и „Лукс“ (LUX), курирана од Тендаи Џон Мутамбу. Секоја од програмите истражува теми како национален идентитет, маргиналност, интимност, иднина и архивирање. НИЕ СМЕ ТУКА обработува дискурси за влијанието на оваа тема кај младите, но и кај етаблираните современи уметници со седиште во Велика Британија или Обединетото Кралство, истражувајќи ги преку биографија, документарци, поезија и фантастика. ИДНИ ЕКОЛОГИИ во Западен Балкан се претставува преку програма на изложби, проекции и јавни настани, курирани од 6 куратори од регионот. Суштината на програмата е размена со Кралството Велика Британија и дискусии за широк спектар на публика.

Британскиот совет е меѓународна организација на Велика Британија за културни односи и можности за образование. Соработува со над 100 земји во областа на уметноста и културата, англискиот јазик, образованието и граѓанското општество. Минатата година со своите активности директно опфати над 80 милиони луѓе, а вкупно 791 милиони луѓе вклучително и преку Интернет, со преноси и публикации. Дава позитивен придонес во земјите со кои работи – менувајќи го животот на луѓето со создавање можности, градејќи врски и поттикнувајќи ја довербата. Основан во 1934 година, Британскиот совет е добротворна организација управувана од Кралската повелба и е јавно тело во Велика Британија. Во својот целокупен буџет добива основен грант за финансирање од Владата на Велика Британија во висина од 15 проценти.

„Лукс“ е меѓународна агенција за уметност што го поддржува и промовира творештвото на уметнички подвижни слики и сличните идеи. Основана во 2002 година како добротворно непрофитно друштво со ограничена одговорност, организацијата се базира врз работата на неколку свои претходници (Здружение на лондонските филмски работници, Лондонска видеоуметност и Центарот Лукс), од почетокот на 60-тите години на минатиот век.

Националната галерија на Република Северна Македонија e формирана во 1948 година, со одлука на Министерството за образование и Владата на Народна Република Македонија. Интензивната активност спроведена во текот на изминатите 70тина години од постоењето на Галеријата потврди дека станува збор за една од најдобрите национални институции во областа на културата во земјата, чија постојана тенденција отсекогаш била докажување, собирање и прикажување на националното културно наследство како и следење, откупување и изложување на тековните уметнички достигнувања.

“PREKJA”, është pjesë e projektit NE JEMI KËTU: EKOLOGJITË E ARDHSHME, dhe është prezantimi i pestë i programit Ekologjitë e së Ardhmes në Ballkanin Perëndimor. “Prekja” i referohet prekjes “vdekjeprurëse” të njeriut që lë pas, me vetëdije ose pa vetëdije, dëme të mëdha në të gjithë planetin, speciet e tij të gjalla dhe habitatet e tyre.

Programa NE JEMI KËTU: EKOLOGJITË E ARDHSHME në Ballkanin Perëndimor filloi në fillim të vitit 2020, kur gjashtë kuratorë nga rajoni u zgjodhën për të zhvilluar konceptet e tyre të ekspozitës në vendet e tyre. Kuratorët e zgjedhur ishin Ana Frangovska nga Maqedonia e Veriut, Elijan Stefa nga Shqipëria, Armina Pilav nga Bosnja dhe Hercegovina, Engel Berisha nga Kosova, Natalija Vujosevic nga Mali i Zi dhe Natalija Paunic nga Serbia. Ndotja, zhvillimi urban, privatizimi dhe shfrytëzimi i hapësirave publike janë një realitet shqetësues edhe në Ballkanin Perëndimor. Që nga fillimi i projektit, ekologjia është shfaqur si një temë që bashkon rajonin.

Programa NE JEMI KËTU: EKOLOGJITË E ARDHSHME përbëhet nga një përmbledhje me katër pjesë të imazheve lëvizëse nga koleksioni “Lux”: Uriel Orlow, Muthi, 2016; Louis Henderson, All That is Solid, 2014; Charlotte Prodger, LHB, 2017; Ben Rivers, Urth, 2016, dhe do të prezantohet në kuadër të projektit maqedonas “Prekja” së bashku me dhe vepra e Bedwyr Williams, Lajmëtari Yjor, 2013, pjesë e koleksionit të Këshillit Britanik.

“Prekja” përfshin dhe tre artistë maqedonas dhe projekte që merren me çështje në fushën e ekologjisë, migracionit, identitetit, marginalizimit, duke bërë bukuri nga e shëmtuara, etj., përkatësisht: Kristina Pulejkova me projektin e imazheve lëvizëse dhe videos me realitet virtual Pika e bashkimit, Velimir Zhernovski me instalimin multimedial Prapa të zezës dhe Elpida Haxhi-Vasileva me instalimin kompleks hapësinor Silentio Pathologia.

Ekspozita do të shoqërohet me një sërë aktivitetesh që do të thellojnë debatin mbi çështjen aktuale dhe djegëse të mbrojtjes së mjedisit dhe ngritjes së vetëdijes me ndihmën e artit si mjet, domethënë: biseda të hapura në internet me artistë dhe kuratorë, panel -diskutime, punëtori për të rinjtë dhe të rriturit që lidhen me ekologjinë dhe artin e fotografive në lëvizje, punëtori për përfshirjen e njerëzve me nevoja të veçanta, konferenca, prezantime të bashkëpunimeve ndërdisiplinore midis fakulteteve divergjente, udhëzues kuratorialë përmes ekspozitës, etj. Një program mbështetës i detajuar do të publikohet në faqen tonë të internetit dhe në mediat sociale, dhe një lidhje regjistrimi do të publikohet për të gjitha ngjarjet e hapura.

Projekti u mundësua nga Këshilli Britanik dhe agjencia LUX, dhe mbështetet nga Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Për informacion shtesë ju lutemi kontaktoni Ana Frangovska, kuratore e projektit, 070574930 ose anafrangovska@gmail.com.

EKOLOGJITË E ARDHSHME është një nga pesë programet e filmave artistikë të projektit NE JEMI KËTU: program ky i imazheve artistike lëvizëse, i zhvilluar nga Këshilli Britanik dhe LUKS (LUX), agjenci arti me seli në Londër, e cila mbështet dhe promovon praktikat e imazheve artistike lëvizëse. Çdo program është kuruar rreth temës së identitetit kombëtar, margjinalitetit, intimitetit, ardhmërisë dhe arkivimit. NE JEMI KËTU përpunon diskurse rreth ndikimit që ka kjo temë tek të rinjtë, por dhe tek artistët bashkëkohor të shquar, me seli në Britaninë e Madhe, apo Mbretërinë e Bashkuar, duke hulumtuar përmes biografisë, filmave dokumentarë, poezisë dhe fantastikës. Kurator i programeve është Tendai John Mutambu. EKOLOGJITË E ARDHSHME në Ballkanin Perëndimor prezantohen përmes një programi ekspozitash, shfaqjesh dhe ngjarjesh publike, të kuruar nga 6 kuratorë nga rajoni.

Këshilli Britanik është organizatë ndërkombëtare e Mbretërisë së Bashkuar për marrëdhënie kulturore dhe mundësi për edukim. Bashkëpunon me mbi 100 vende në fushat e artit dhe kulturës, anglishtes, arsimit dhe shoqërisë civile. Vitin e kaluar, aktivitetet e tij mbuluan drejtpërdrejt mbi 80 milion njerëz, dhe gjithsej 791 milion njerëz, përfshirë përmes internetit, me transmetime dhe botime. Jep një kontribut pozitiv për vendet me të cilat punon – duke ndryshuar jetën e njerëzve duke krijuar mundësi, duke krijuar marrëdhënie dhe duke nxitur besimin. E themeluar në vitin 1934, Këshilli Britanik është një organizatë bamirësie e drejtuar nga Karta Mbretërore dhe është një organ publik në Mbretërinë e Bashkuar. Në buxhetin e tij të përgjithshëm merr një grant bazë prej 15 përqind nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

“Lux” është një agjenci ndërkombëtare e artit që mbështet dhe promovon krijimin e imazheve lëvizëse artistike dhe ide të ngjashme. E themeluar në 2002 si një kompani me përgjegjësi të kufizuar, organizata është bazuar në punën e disa prej paraardhësve të saj (Shoqata e Punëtorëve të Filmit në Londër, Video art i Londrës dhe Qendra Lux), që nga fillimi i viteve 1960.

Galeria Nacionale e Republikës së Maqedonisë Veriore është themeluar në vitin 1948, me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Qeverisë së Republikës Popullore të Maqedonisë. Aktiviteti intensiv i kryer gjatë 70 viteve të fundit të ekzistencës së Galerisë konfirmoi se është një nga institucionet më të mira kombëtare në fushën e kulturës në vend, tendenca e vazhdueshme e të cilit ka qenë gjithmonë duke dëshmuar, mbledhur dhe shfaqur edhe trashëgiminë kulturore kombëtare si monitorim, blerje dhe ekspozim i arritjeve aktuale artistike.

The Touch is a part of We Are Here: Future Ecologies and is the fifth Future Ecologies programme presentation in the Western Balkans. The Touch refers to the ‘deadly touch’ of humans, which leave behind, consciously or unconsciously, immense damage to the planet, its living species and their habitats.

The programme We Are Here: Future Ecologies was launched in Western Balkans at the beginning of 2020, when six curators were selected to develop concepts for exhibition projects in their respective countries. The curators selected were Ana Frangovska from North Macedonia, Elian Stefa from Albania, Armina Pilav from Bosnia and Herzegovina, Engjëll Berisha from Kosovo, Natalija Vujošević from Montenegro and Natalija Paunić from Serbia. Pollution, urban development, privatisation and exploitation of public spaces are all troubling realities in the Western Balkans. And so, the theme of ecology was chosen as it naturally emerged as a topic that unifies the region.

The Future Ecologies programme comprises a compilation of four moving image works from the LUX collection: Uriel Orlow’s Muthi, 2016; Louis Henderson’s All That is Solid, 2014; Charlotte Prodger’s LHB, 2017 and Urth, 2016 by Ben Rivers. These works will be presented in the exhibition The Touch, alongside the work from the British Council Collection titled The Starry Messenger, 2013, by Bedwyr Williams.

The Touch also presents three Macedonian artists and projects that deal with issues such as ecology, migration, identity, marginalisation and finding beauty in ugliness: Kristina Pulejkova’s moving image project and virtual reality film Where We All Meet, Velimir Zernovski’s multimedia installation Beyond the Blackness and Elpida Hadzi-Vasileva’s complex installation Silentio Pathologia.

The Touch exhibition will be accompanied by a public programme with various events that will explore art as a medium to raise an awareness about environmental issues. You will be able to tap into online conversations with artists and curators, participate in panel discussions and take part in curatorial guided tours and workshops exploring topics such as ecology, moving image and accessibility. We will share a detailed programme of events closer to the opening date on our website and social media channels. Registration links to events will be included in our event announcements.

The project is supported by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia.

For media inquiries please contact: Ana Frangovska, senior curator, 070 574 930, anafrangovska@gmail.com

FUTURE ECOLOGIES is one of the five artist film programmes from the series WE ARE HERE: Artists’ Moving Image from the British Council Collection and LUX, curated by Tendai John Mutambu and developed by British Council. Each WE ARE HERE programme explores themes such as national identity, marginality, intimacy, the future and archiving. The series interrogates how outstanding emerging and established UK-based contemporary artists are influenced by these themes and how they explore them through biography, documentary, poetry and fiction. In the Western Balkans, FUTURE ECOLOGIES is presented through a programme of exhibitions, screenings and public events, curated by six curators from the region. At the core of the programme lies an exchange with the UK and discussions for a wide range of audiences.

British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge and understanding between the people of the UK and other countries. Using the UK’s cultural resources we make a positive contribution to the countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust.

LUX is an international arts agency that supports and promotes artists’ moving image practices and the ideas that surround them. Founded in 2002 as a charity and not-for-profit limited company, the organisation builds on a long lineage of predecessors (The London Film-Makers’ Co-operative, London Video Arts and The Lux Centre) which stretch back to the 1960s.

National Gallery of the Republic of North Macedonia, was formed in 1948 by the decision of the Ministry of Education and the Government of the People’s Republic of Macedonia. The intense activity carried throughout the 70 years of the Gallery’s existence confirmed that it is a word about one of the best national institutions in the cultural field in the country, whose permanent tendency has always been to evidence, collect and display the national cultural heritage and to follow, purchase and exhibit the current artistic achievements.

Share Button