Спомен куќата – Музеј на Лазар Личеноски е четврток објект кој е дел од Институцијата. Куќата во која живеел и творел еден од основоположниците на македонска современа ликовна уметност Лазар Личеноски, била дел од оставинската постапка на овој плоден македонски автор. 

По неколку години од отстапувањето на куќата на Институцијата, исработен е детален проект за санација и целосна реконструкција, со адаптација за музејска дејност. Во куќата се предвидени бројни содржини, како и депонирање и чување на предметите кои семејството ги отстапи на Институцијата.

Презентација на проектот: ТУКА

 

 

 

Лазар Личеноски