Ретроспективна изложба на Теофил Шулајковски Тофе во Чифте амам

Share Button

На 15ти ноември 2022 (вторник) во Националната галерија, објект Чифте амам, со почеток во 20 часот, ќе се отвори ретроспективната изложба на Теофил Шулајковски – Тофе

Потегот со четка – налик на две трепкања со очите
(кон ретроспективната изложба на Теофил Шулајковски – Тофе)

Појдовен момент за организирање на изложба која има ретроспективен предзнак и е посветена на Теофил Шулајковски – Тофе (Дебар, 1934– Скопје, 2009), наш еминентен ликовен автор, е фактот што тој е еден од ретките македонски уметници кои до сега немале ваков вид на интегрално претставување. На оваа изложба се презентирани над 150 дела на македонскиот бард на акварелот, а присутни се најрепрезентативните дела од сите творечки фази, од најраните акварели, па се до последниот, до сега неизложен и необјавен.
Ваквиот тип на ретроспективни изложби се само основни поводи преку кои Националната галерија, како институција која над седум децении се грижи за чување и заштита на дел од движното културно наследство од историјата на уметноста на нашата земја, континуирано ги презентира врвните национални културни достигнувања. На оваа примарна функција се надоврзуваат и нашите заложби за константно потсетување и едукација за особенитеспецифики на значајните легати од творештвото на големите уметници одмакедонската уметност.
Акварелот како сликарска дисциплина која заради специфичностите на оваа техника – брза и сигурна рака и концепт, неможност за корекции итн., бара неверојатно уметничко познавање. Како уметничка форма е присутен во светската историја на уметност почнувајќи од примарно утилитарната намена во папирусите на стариот Египет, Кина, Јапонија, Индија, Персија, понатаму хеленистичката и римска уметност, илуминациите на средновековните црковни книги, па се до денес, како современ уметнички израз со естетска функција.
Теофил Шулајковски – Тофе без двоумење се вбројува во рангот на најзначајните македонски акварелисти.Тојсе издвојува од колегите уметници преку доследноста во ликовната дисциплина акварел и преку сопствената современа поетска естетика. Ја продолжува оваа насока, надоградувајќи се на почетокот врз основите и искуствата на нашите големи мајстори – втемелувачи на модерниот македонски акварел од дваесеттите години на минатиот век, но и по светските војни, кои се школувани во балканските центри: Димитар Панилов Аврамовски, Љубомир Белогаски, Вангел Коџоман, Василие Поповиќ-Цицо, Зага Малинковска. Тој донекаде, сосема логично, ги наследува искуствата од просторите во кои се оформувале и неговите претходници, односно ги впива и искуствата од претходната основоположничка генерација.
Невозможно е преку неколку стилски одредници, пренесени во куси црти, или со само една-две реченицида се дефинира огромното творештво коеТеофил Шулајковски – Тофего остави зад себе. За почеток ќе истакнеме дека во историјата на македонската ликовна сцена Тофе Шулајковски се издвојува и е забележан како автор на препознатливи дела со предзнакот акварел. Најраниот период, околу 1957 година го означуваат реалистични акварели со пејзажи на паркови (Скопскиот парк), архитектура (Маркови кули, Самоилова тврдина, Скопското кале), селска архитектура, цркви, па дури и речиси апстрактни пејзажи, со бои и тоналитет близок на македонското поднебје.
Следи периодот кој соодветствува со анформелниот период на 60те години, кога создава дела со апстрактен предзнак, а во кои се насетува неговата лирска насоченост со заситени земјени тонови. Индивидуалниот и подоцна препознатлив и определен израз на пејзажист го оформува во следниот циклус од 70те години, кој е инспириран од воздухот и водата. Формирајќи различни планови на сликата, авторот е одушевен од природата, односно од односите вода и воздух во сета нивна корелација и динамичност. Во овие природни релации тој се потврдува како еден од ретките мајстори кои сликаат на отворено и со невидена аналитичност ги следат движењата на природата, промените на небото, брановите на реката и езерата (Радика, Дебарско и Охридско езеро), струењето на воздухот, структурата на карпите…, најпрво со брзи и прецизни ритмични потези со сува четка, а потоа и со ослободеност кон лириката на создавањето на лазурни прикази и восхитеност од флуидот на водената површина.
Односот кон просторот некако природно се наметнува во 80те години каде е нагласена флуидноста на просторот во парковите, пошироките пространства (некаде со форми на стара архитектура, многу ретко човечка фигура) и мочуриштата со трски (чии дури филигрански линии се карактеристично минуциозно присутни преку одвоени енергични потези). Од друга страна, пак, овие предели се претопуваат стануваат дури и апстрактно експресивни и контрастни, па дури и наговестуваат специфична надреална атмосфера. Од 1990 година започнува големиот циклус „Воскресение“ каде започнува специфична приказна на остварувања во кои се соочуваме со изразена тарнеровска драматика во судирот на светло-темните колористички пејзажи, се појавуваат комплексни композиции со мноштво фигури и архитектонски инспирирани од сакрални теми (ликови кои асоцираат на фрески и архитектура која асоцира на цркви). Ликовниот ракопис на Тофе Шулајковски се надополнува со дела кои прогресираат во своевидни нагласено колористични и надреални пејзажи во кои се забележуваат посветли бои, но и безгранично разиграни и расчленети форми на комплексни организми врз дводимензионалниот третман на површината, претопувајќи ги објектите во просторот. Оваа фаза е проткаена со надреална и заситена атмосфера која поттикнува загадочни и носталгични реминисценции од едно далечно време и во која се чувствува топлината на спомените, придружени со нагласена фактура и пластична организација на композицијата. Карактеристичните остварувања резултираат со бесконечни игри во имагинарни фантастични простори во кои доминираат динамиката и ритамот на движењата. Низ нив се распрснати форми кои се разлеваат во колористички визуелизации на сложени „организми“ со речиси механизирана и материјализирана фактура на површината, кои се развиваат по сопствена развојна креативна логика.
Таложењето на сето знаење за акварелот како определба, сите знаења од уметноста, историјата и историјата на уметноста, сите спомени, лични и цивилизациски, митови, легенди… се сублимирани како завршница на едно творештво во делата од последниот, досега непретставен циклус „Пештерски записи“, во кој доминираат заситени бои и мноштво асоцијативни фигури, изработени комбинирана техника (како основа на акварелот користи дрвофикс на хартија, со што ги поставува основите на композицијата). Истовремено, сликите можат да се исчитуваат како однос на слоевите и колористичките фрагменти на самите детали, и нивната корелација со динамично валерски третираната рамнина.
Теофил Шулајковски – Тофе се издвојува како еден од ретките автори кои, следени во еден непрекинат континуитет, во текот на целиот свој творечки и животен век, и остануваат верни на единствената нивна ликовна определба. Во „случајот“ на Тофе Шулајковски животната определба е акварелот, сликарска техника која е негов првичен избор на кој му останува доследен и постојано се труди да го надгради и преобрази не само преку безбројни различни истражувања на материјалот (преку користење на различна хартија и бои), туку и преку тематските афинитети. Неговото творештвосо право зазема видно место, а критиките на сите историчари на уметност и критичари кои го следеле сликарскиот пат на Теофил Шулајковски – Тофе во текот на неговите активни претставувања, годефинираат неговото творештво како особено значајно во антологијата на современото македонско сликарство, конкретно акварелот.
Творечката активност и значењето на Теофил Шулајковски – Тофе за македонската ликовна уметност секако дека веднаш се препознаени и валоризирани од страна на критиката во однос на неговиот видлив и специфичен интерес кон природата, а подоцна креативното транспонирање на културите на изминатите цивилизации. Во контекст на тоа размислување од посебно значење би било настојувањето на Шулајковски, како и на уметниците со блиска или слична инспирација, врз творењето на еден ликовен свет со морфологијата на старите облици приближен до сензибилитетот на нашето време.
Теофил Шулајковски – Тофесо своето творештво постојано внесувалични иновации, како предизвик кој си поставил цел самиот пред себе треба да го надмине. Во таа смисла треба да се почитуваи вреднува неговиот придонес во македонската уметност преку следењето на една сопствена ликовна патека која помина низ повеќе препознатливи стилски насоки, од кои тој го одбра оној сензибилитет што најсоодветно можеше да го транскрибира со сопствениот визуелен дискурссо доминантно лирско чувство, во кои преовладува една спокојна и меланхолична атмосфера.
Значењето на Теофил Шулајковски за македонската историја на уметност го согледуваме во неговата немирна истражувачка природа и желбата за внесување новитети во акварелот, со што придонесува кон оживувањето и подигањето на оваа ликовна дисциплина на современо рамниште. Неговото карактеристично творештво се издвојува со повеќеслојноста во експериментирањата и истражувањата на ликовните (па и техничките) можности на акварелот, со специфичен индивидуален авторски ракопис кој се согледува во начинот на дисциплинирано и хармонично градење на композицијата од мноштво елементи, преку своевидно „ткаење“ на површината на сликата, со што го подига акварелот на сосема ново рамниште во ликовната уметност кај нас.

 

 


 

Теофил Шулајковски – Тофе е роден во Дебар на 12.8.1934 година. Завршил Училиште за применета уметност, Педагошка Академија и Филозофски факултет во Скопје. Во текот на својот живот оставрил голем број на студиски престојувања во: Франција, Грција, Германија, Италија (стипендија на Фондацијата Моша Пијаде). Бил член на Друштвото на ликовните уметници на Македонија од 1966 година. Починал во Скопје на 21.11.2009 година. Неговите дела денес се наоѓаат во приватни и јавни збирки не само во неговата родна земја: Скопје, Битола, Прилеп, Куманово, Штип, Дебар, Струга, Охрид, Ресен, Струмица, Тетово, Гостивар, Кавадарци, Неготино, туку и во светот: Белград, Подгорица, Нови Сад, Сомбор и др. (СР Југославија); Загреб (Р. Хрватска); Љубљана (Р. Словенија); Сараево (Босна и Херцеговина); Франција, Швајцарија, Грција, Англија, Полска, Белгија, Бугарија, Чешка, Словачка, Германија, Австрија, Турција, Холандија, Италија, Шведска, Египет, Кина, Канада, Австралија, САД, Русија, Јужна Кореја и итн. Во 1975 год. заедно со академик Вангел Коџоман и Петар Дракуловски, го изработил мозаикот во новите простории на Југобанка – Скопје, како и зграфито техника на третиот кат на истата банка. Изработил слики во големи димензии со академските сликари Емил и Тони Шулајковски. Воедно добитник е и на голем број признанија и награди.
Акварелот е сликарска дисциплина која Теофил Шулајковски ја одбрал како негова животна определба, веројатно заради специфичностите на оваа техника – брза и сигурна рака и концепт кој не дозволува корекции, при што од творецот се бара неверојатно уметничко познавање. Всушност, тој без двоумење може да се вброи во рангот на најзначајните македонски акварелисти, кој истовремено и се издвојува од колегите уметници преку доследноста кон одредена ликовна дисциплина и преку сопствената современа поетска естетика. Теофил Шулајковски – Тофе е еден од ретките автори кои во текот на целиот свој творечки и животен век, всушност, и останал верен на една единствена, сопствена ликовна определба, акварелот. При тоа, несомнено е неговото постојано прогресирање во личниот раст и развој како акварелист, надградувајќи се на самиот почеток врз основите и искуствата на нашите големи мајстори – втемелувачи на модерниот македонски акварел од дваесеттите години на минатиот век, но и по светските војни, кои се школувани во балканските центри: Димитар Пандилов Аврамовски, Љубомир Белогаски, Вангел Коџоман, Василие Поповиќ-Цицо, Зага Малинковска. Оттука и историчарите на уметност и ликовните критичари, врз основа на сопствените согледувања, следејќи го внимателно неговиот сликарски пат и обемна ликовна активност, творештво на Шулајковски го дефинираат како особено значајно во антологијата на современото македонско сликарство, конкретно акварелот. Творечката активност и значењето на Теофил Шулајковски – Тофе за македонската ликовна уметност уште веднаш биле забележани, препознаени и валоризирани од страна на критиката, во однос на неговиот видлив и специфичен интерес кон природата, а подоцна и креативното транспонирање на наталожените сознанија и културите на изминатите цивилизации. Во своето творештво постојано внесувал лични иновации, како предизвик и како цел која си ја поставил самиот пред себе и која самиот тој треба да ја надмине. Во таа смисла треба да се почитува и вреднува неговиот придонес во македонската уметност, преку следењето на една сопствена ликовна патека која помина низ повеќе препознатливи стилски насоки, при што го одбра оној сензибилитет преку кој најсоодветно можеше да го транскрибира сопствениот визуелен дискурс со доминантно лирско чувство,со спокојна и меланхолична атмосфера.

Share Button