Премин преку река, 2021, масло на лесонит, 50х50 cm

Share Button

Share Button